Home Blog

RDB Bank Trainee Banking Assistant Vacancy 2021 ( Sinhala )

0

RDB Bank Trainee Banking Assistant Vacancy 2021 ( Sinhala )

 

කලාපීය සංවර්ධන බැංකුව – Trainee Banking Assistant 

ආර්ඩීබී හි දක්ෂතා දැක්වූ වසර සඳහා වෘත්තීය අවස්ථා
දිවයින පුරා පිහිටි ශාඛා 276 ක ජාලයක් ඇති 2500 කට අධික ජන බලයක් ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සංවර්ධන බැංකුවක් වශයෙන් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, ආර්ඩීබී සමඟ එකතු වීම සඳහා පහත සඳහන් සුදුසුකම් ඇති, දක්‍ෂ, සුදුසුකම් ඇති, ඉහළ කාර්යසාධනයක් ඇති තරුණ තරුණියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවයි.

පුහුණු බැංකු සහයක (Trainee Banking Assistant) 

අවශ්‍ය යථාර්ථයන්:
අ.පො.ස විෂයන් 6 ක් සමත් විය යුතුය. එක් වරම මව් භාෂාව (සිංහල/දෙමළ) සහ ගණිතය ඇතුළත්ව අවම වශයෙන් ණය සාමාර්ථ 5 ක් සහිත සාමාන්‍ය පෙළ.
හා
අ.පො.ස.උසස් පෙළ සමත්ව එක වරම සාමාර්ථ 3 ක් සහිතව (සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි සහ සාමාන්‍ය දැනුම හැර).

ග්‍රාමීය ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම් වල සක්‍රියව සහභාගී වූ සහ නියුක්ත වූවන් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී මනාප ලබා දෙනු ඇත.

අයදුම් කිරීමේ අවසන් දිනය වන විට වයස් සීමාව අවුරුදු 18 ට නොඅඩු සහ අවුරුදු 23 ට නොඅඩු විය යුතුය.

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය
2021 සැප්තැම්බර් 05.

තෝරා ගැනීමේ ක්රියා පටිපාටිය
කෙටි ලැයිස්තුගත අපේක්ෂකයින්ගේ දැනුම ලිඛිත තරඟ විභාගයකින් සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් පරීක්‍ෂා කෙරේ. එම විභාගයේ නියමිත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල අපේක්ෂකයින් සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු ලැබේ.

තෝරා ගැනීම දිස්ත්‍රික්ක පදනම මත සිදු කෙරෙන අතර අයදුම් කිරීමේ අවසන් දිනය දක්වා (2020.09.05) අවම වශයෙන් වසර 05 ක් වත් ඔවුන් අදාළ දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථිරව පදිංචි විය යුතුය.

පත්වීම් සහ සේවා කොන්දේසි
මෙම පත්වීම වසර දෙකක පුහුණු කාලයකට යටත් වේ. තහවුරු කිරීම වසර දෙකක පරිවාස කාලයකට යටත් වන අතර එය වසර දෙකක පුහුණු කාලයෙන් පසුව ගණනය කෙරෙන අතර පුහුණු කාලය තුළ කාර්ය සාධනය තක්සේරු කෙරේ. අයිබීඑස්එල් හි ව්‍යවහාරික බැංකුකරණ හා මුල්‍ය විද්‍යාව හෝ පිළිගත් වෘත්තීය ආයතනයකින් ඊට සමාන සුදුසුකම් ලැබීමෙන් පසු ස්ථිර සේවක සේවයට බඳවා ගැනීම සලකා බලනු ඇත.

වේතන:
පුහුණුවේ පළමු වසර තුළදී රුපියල් 22,000/- ක ස්ථාවර මාසික දීමනාවක් සහ දෙවන වසර තුළදී රුපියල් 25,000/- ක් ගෙවනු ඇත. වසර දෙකක පුහුණු කාලය සාර්‍ථකව නිම කරන අය බැංකු සහකාර ග්‍රී. 5-I සහ මසකට රු .32, 480/- 280 x 20- 38,080/- වැටුප් පරිමාණයේ ආරම්භක වැටුප් අදියරේ තබා ඇත.

අයදුම් කිරීමේ ක්‍රමය: අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ අපේක්‍ෂිත වෙබ් අඩවිය වන https://www.rdb.lk/careers හරහා පමණක් “පුහුණු බැංකු බැංකු සහයක තනතුර සඳහා අයදුම් පත්‍රය” තෝරා ගැනීමෙන් පමණි. “අපේක්‍ෂකයින්ට උපදෙස්” ප්‍රවේශමෙන් කියවා උපදෙස් අනුව මාර්ගගත අයදුම් පත්‍රය පුරවන්න.

විභාගයේ භාෂා මාධ්‍යය වෙනස් කිරීමට අපේක්ෂකයින්ට අවසර නොදිය යුතුය. ඉහත සඳහන් ක්‍රියා පටිපාටිය හැර වෙනත් ක්‍රම මඟින් ලැබෙන අයදුම්පත් කිසිඳු හේතුවක් යටතේ පිළිගන්නේ නැත.

ඉහත අවශ්‍ය සුදුසුකම් නිර්ණායකයන් සපුරාලන්නේ නැති හෝ වැරදි තොරතුරු ඉදිරිපත් නොකළ ඕනෑම අයදුම්පතක් බඳවා ගැනීමේ ඕනෑම අවස්ථාවක දී තවදුරටත් දැනුම් දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ. ඕනෑම ආකාරයක කැන්වසින් කිරීම වහාම නුසුදුස්සෙකු වීමට හේතු වේ.

මෙම බඳවා ගැනීම් කෙටි ලැයිස්තු ගත අපේක්ෂකයින්ට පමණක් කැඳවීමට සහ කල් දැමීමට හෝ අවලංගු කිරීමට බැංකුවට අයිතිය තිබේ.

ප්රධාන මානව සම්පත් නිලධාරියා
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව
අංක 933, නුවර පාර, වෙදමුල්ල, කැලණිය.
දුරකථන අංකය – 011-2035454

Download Notice

Trainee Banking Assistant
Trainee Banking Assistant Vacancy

Recent Posts